Op al onze leveringen en diensten zijn de DINK BV voorwaarden van toepassing

Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan DINK BV opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van producten en/of diensten.

B. DINK BV: die de opdracht als bedoeld onder A heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

C. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

D. ‘Artwork’: het creatieve, visuele concept dat door een reclamebureau wordt geleverd.

E. Reclamecampagne: campagne waarin men reclame maakt voor producten, diensten, etc.

 

Algemeen geldigheid

A Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten offertes en overeenkomsten.

B Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

 

Offertes aanbiedingen

A. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht DINK BV niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

B. Aanbiedingen van DINK BV zijn steeds vrijblijvend en worden in elk geval geacht te zijn verworpen indien niet binnen een maand aanvaard.

C. Administratiekosten of andere kosten die ontstaan door een buitengewone prijsopgave, worden door DINK BV doorberekend aan de klant, indien het aanbod niet gevolgd wordt door een order, onder voorwaarde dat DINK BV de klant van tevoren daarover heeft ingelicht.

D. Indien het voorbereiden van een aanbod verdere uitwerking, ingenieurschap, bemonsteringskosten en proefnemingen vereist, worden deze kosten door DINK BV doorberekend aan de klant.

E. Het intellectuele eigendom van ontwerpen berust bij DINK BV. Dergelijke nieuwe ontwerpen kunnen niet door de klant worden gebruikt zonder betaling en/of een schriftelijke overeenkomst.

F. Indien er sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van DINK BV, heeft DINK BV het recht de overeenkomst jegens afneemster te ontbinden.

G. DINK BV behoudt zich het recht om orders conform uitgebrachte offertes te weigeren.

 

Annulering

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat DINK BV met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor DINK BV ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door DINK BV geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die DINK BV reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingekochte producten, ingeroepen diensten en opslag, enz.

 

Prijs

A. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.

B. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief opmaakkosten, tenzij anders vermeld.

C. De prijs die DINK BV voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

D. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag.

 

Prijswijzigingen

A. DINK BV is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen bij: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de verzendkosten, van lonen, van randstoffen en energie, van verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Daarbij behoudt DINK BV het recht om te bepalen wat aanzienlijke wijzigingen in valutaverhoudingen zijn.

B. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten, hetzij digitaal, hetzij fysiek en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die DINK BV tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

C. DINK BV is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. DINK BV zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie, niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie, afwijkt.

 

Betalingstermijn

A. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim (zonder dat ingebrekestelling door DINK BV is vereist).

B. DINK BV is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.

C. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van DINK BV zekerheid te stellen voor de voldoening van de te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn en dat DINK BV daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen.

D. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze over dit bedrag rente verschuldigd. DINK BV is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

E. Bij niet tijdige betaling als in lid A van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 20% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 250,-.

 

Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud, eigendomsovergang

A. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de opdrachtgever zijn bedrijf uitoefent.

B. DINK BV is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren, tenzij overeengekomen.

C. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de te leveren zaken en zal in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken weigert in ontvangst te nemen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

D. Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van opdrachtgever. Ook indien DINK BV voor het transport zorgdraagt, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. Opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.

E. Mocht een beroep op het gestelde in artikel E niet opgaan dan is DINK BV nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van opdrachtgever zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen.

F. DINK BV is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

G. Alle door DINK BV te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens DINK BV ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties ter zake door DINK BV verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van DINK BV jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens DINK BV heeft voldaan.

H. Wederpartij is, zolang hij niet integraal aan zijn betalingsverplichtingen jegens DINK BV heeft voldaan, niet gerechtigd op de door DINK BV geleverde zaken een pandrecht te vestigen danwel deze zaken te verkopen, over te dragen, te verhuren of op welke andere wijze dan ook aan een ander ter beschikking en/of in bezit te stellen.

 

Termijn van levering

A. Een door DINK BV opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Terwijl DINK BV zich in zal spannen om te zorgen voor levering overeenkomstig geregelde afleveringsschema’s zal DINK BV, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk zijn voor vertraging bij afhalen, vervoer of levering van enigerlei zending, ongeacht de oorzaak van een dergelijke vertraging.

B. De binding van DINK BV aan een overeengekomen termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid A van artikel 12 van deze voorwaarden niet nakomt.

C. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door DINK BV, gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van DINK BV, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid B van artikel 6 en door het inachtnemen van het bepaalde in lid A van artikel 12 en de leden van A en B van artikel 17 van deze leveringsvoorwaarden.

D. Bij niet-naleving door opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid C van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim (zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is).

E. Overschrijding van levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien van tevoren schriftelijk overeengekomen en geeft nooit aanleiding tot annulering van de order.

 

Onderzoek bij aflevering

A. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of DINK BV de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden DINK BV binnen 24 uur na aflevering schriftelijk in kennis te stellen, zodra de opdrachtgever blijkt dat DINK BV de overeenkomt niet deugdelijk is nagekomen.

B. De prestatie van DINK BV geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in lid A van dit artikel in acht heeft genomen.

C. Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. Indien de emballage bij de opdrachtgever weggenomen dient te worden, moet dat op eigen kosten geregeld worden. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van DINK BV.

D. De goederen worden als geleverd beschouwd, zodra zij door afneemster zijn ontvangen en geaccepteerd, op de overeengekomen plaats.

 

Inhoud en wijziging overeenkomst

A. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door DINK BV niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax, e-mail of soortgelijke transmissiemedia.

B. Een bestelling is pas door DINK BV geaccepteerd indien deze schriftelijk door DINK BV bevestigd is.

 

Zet-, druk- of andere proeven

A. De opdrachtgever is gehouden de door hem ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze gecorrigeerd en/of goedgekeurd aan DINK BV terug te zenden.

B. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat DINK BV de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

C. DINK BV is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

D. DINK BV stelt zich niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor verschillen tussen zet-, druk- en andere proeven en de afgeleverde proeven.

E. DINK BV is niet aansprakelijk voor kleurverschillen tussen ‘artwork’ en afgeleverde producten bij de klant.

 

Afwijkingen

A. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, kunnen geen reden vormen voor afkeuring indien ze van geringe betekenis zijn.

B. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan 12,5%.

C. Klachten over producten dienen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de producten ingediend te zijn. Ingediende klachten na deze periode worden niet meer door DINK BV in ontvangst en behandeling genomen, ook al is de klacht gegrond.

D. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

E. Modellen worden uit de hand vervaardigd. Normale afwijkingen tussen handmodellen en machinaal vervaardigde producten zijn toegestaan.

 

Auteursrechten etc.

A. De opdrachtgever garandeert DINK BV dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de opdrachtgever ontvangen zaken, zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale, internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart DINK BV zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken. De opdrachtgever heeft enkel gebruikersrecht.

B. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt DINK BV de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendommen zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, databestanden, dia’s, foto’s, cd’s, informatiedragers, computerprogrammatuur, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. Deze stukken blijven eigendom van DINK BV en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of DINK BV daarvoor kosten in rekening heeft gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan DINK BV te retourneren op straffe van een boete van € 500,- per dag.

 

Eigendom productiemiddelen etc.

A. Alle door DINK BV vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, etc blijven het eigendom van DINK BV, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

B. DINK BV is niet gehouden de in lid A bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.

C. DINK BV is niet verplicht de in lid A van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren.

 

Eigendom opdrachtgever, pandrecht

A. DINK BV zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

B. Onverminderd het bepaalde artikel 15 lid C, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid A bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

 

Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

A. DINK BV aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door de opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld of door deze zijn voorgeschreven of aanbevolen om te verwerken.

B. DINK BV staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

C. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen kan DINK BV noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.

 

Overmacht

A. Tekortkomingen van DINK BV in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan DINK BV worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

B. Tekortkomingen van DINK BV in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan DINK BV toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding te eisen van DINK BV.